របៀបសន្សំលុយបែបអ្នកមាន


តើមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់សន្សំលុយដាក់ក្នុងកូនជ្រូកដីដែរឬទេ? សន្សំម្តងៗ បានប៉ុន្មានដែរ?

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំចង់ណែនាំមិត្តទាំងអស់គ្នាពីរបៀបសន្សំលុយថ្មី ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ។

ការសន្សំលុយបែបគណិតវិទ្យា។

សន្សំលុយបានច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លី គឺតែ ៣០ ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ។

អ្វីដែលសំខាន់នោះ គឺនៅត្រង់មិត្តទាំងអស់គ្នា អាចធ្វើបាន ឬ ក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះ ។

ការសន្សំចាប់ផ្តើមពីលុយ ១០០ រៀល តែប៉ុណ្ណោះ ។

របៀបសន្សំ៖

លុយត្រូវសន្សំក្នុងថ្ងៃនេះ = ចំនួនលុយដែលបានសន្សំម្សិញមិញ x ២

  • ថ្ងៃទី១ មិត្តទាំងអស់គ្នា អាចចាប់ដើមសន្សំលុយដោយបញ្ចូលលុយក្នុងហិប ឬ កូនជ្រូកដី នូវចំនួន ១០០ រៀល  ។
  • ថ្ងៃទី២ លុយដែលត្រូវសន្សំលុយគឺ ២០០ រៀល ។
  • ថ្ងៃទី៣ លុយដែលត្រូវសន្សំលុយគឺ ៤០០ រៀល  ។
  • …..អនុវត្តបន្តបន្ទាប់ដូចរូបមន្តខាងលើរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ។
ថ្ងៃ លុយរៀល លុយដុល្លារ
១០០ ០.០២៥
២០០ ០.០៥០
៤០០ ០.១០០
៨០០ ០.២០០
១,៦០០ ០.៤០០
៣,២០០ ០.៨០០
៦,៤០០ ១.៦០០
១២,៨០០ ៣.២០០
២៥,៦០០ ៦.៤០០
១០ ៥១,២០០ ១២.៨០០
១១ ១០២,៤០០ ២៥.៦០០
១២ ២០៤,៨០០ ៥១.២០០
១៣ ៤០៩,៦០០ ១០២.៤០០
១៤ ៨១៩,២០០ ២០៤.៨០០
១៥ ១,៦៣៨,៤០០ ៤០៩.៦០០
១៦ ៣,២៧៦,៨០០ ៨១៩.២០០
១៧ ៦,៥៥៣,៦០០ ១,៦៣៨.៤០០
១៨ ១៣,១០៧,២០០ ៣,២៧៦.៨០០
១៩ ២៦,២១៤,៤០០ ៦,៥៥៣.៦០០
២០ ៥២,៤២៨,៨០០ ១៣,១០៧.២០០
២១ ១០៤,៨៥៧,៦០០ ២៦,២១៤.៤០០
២២ ២០៩,៧១៥,២០០ ៥២,៤២៨.៨០០
២៣ ៤១៩,៤៣០,៤០០ ១០៤,៨៥៧.៦០០
២៤ ៨៣៨,៨៦០,៨០០ ២០៩,៧១៥.២០០
២៥ ១,៦៧៧,៧២១,៦០០ ៤១៩,៤៣០.៤០០
២៦ ៣,៣៥៥,៤៤៣,២០០ ៨៣៨,៨៦០.៨០០
២៧ ៦,៧១០,៨៨៦,៤០០ ១,៦៧៧,៧២១.៦០០
២៨ ១៣,៤២១,៧៧២,៨០០ ៣,៣៥៥,៤៤៣.២០០
២៩ ២៦,៨៤៣,៥៤៥,៦០០ ៦,៧១០,៨៨៦.៤០០
៣០ ៥៣,៦៨៧,០៩១,២០០ ១៣,៤២១,៧៧២.៨០០
សរុបលុយសន្សំបាន៖ ១០៧,៣៧៤,១៨២,៣០០ ២៦,៨៤៣,៥៤៥.៥៧៥

តើមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទេ? ចំពោះខ្ញុំធ្វើមិនបានទែ 😀

Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក កំណត់ត្រាសិលា
កំណត់ត្រាសិលា

3 Responses to របៀបសន្សំលុយបែបអ្នកមាន

  1. Lundi Lay says:

    មិន​ដឹង​រក​លុយ​មក​ពី​ណា​ដើម្បីសន្សំ​នោះ​ទេ!!

  2. Nataro says:

    អាចសន្សំបានត្រឹមថ្ងៃទី ១៤ ដាច់លុយម៉ត់ 🙂

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: