បទដ្ឋានកម្ពុជា


វិទ្យាស្ថានស្តង់ដាកម្ពុជា គឺជាស្ថាប័នជាតិដែលទទួលបន្ទុករៀបចំ និង ផ្សុព្វផ្សាយ អំពីស្តង់ដា ឬ បទដ្ឋានកម្ពុជា និង គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ ផលិតផល, សេវាកម្ម, ការអនុវត្តន៍, ប្រតិបត្តិការ, សម្ភារៈ  និង ទំនិញផ្សេងៗ ។

កម្មវិធីស្តីអំពីស្តង់ដាជាតិ បង្តើតឱ្យមាន ស្តង់ដាកម្ពុជា ដោយផ្អែកលើ ការព្រមព្រៀងរវាអង្គភាព និង ស្ថាប័ន ជាច្រើន ជាឯកច្ឆន្ទ ក្នុងគោល បំណងតែមួយ ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការទទួលស្គាល់ជារួមនៃ ស្តង់ដាកម្ពុជា និង ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃការប្រគួតប្រជែងក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ។

១. គោលបំណងនៃការបង្កើតបដ្ឋានកម្ពុជា (Objective)

+ គោលបំណងទី១

ស្ដង់ដារកម្ពុជាត្រូវបានអភិរឌ្ឍន៍ឡើង ដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់ឧស្សាហកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងគោលបំណងបង្កើននូវគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផលិតផលនិងសេវាកម្ម ។

+ គោលបំណងទី២

ស្ដង់ដារកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការតំរូវដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ ពីអ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយមាន គោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយធនធាន និងលុបបំបាត់ភាពខុសគ្នាមិនចាំបាច់ ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សំរាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ។

+ គោលបំណងទី៣

ស្ដង់ដារកម្ពុជាសំរាប់ផលិតផលធានាលើកំរិតគុណភាពប្រសើរបំផុតរបស់ផលិតផល ដែលទីផ្សារចង់បាន

+ គោលបំណងទី៤

ស្ដង់ដារត្រូវបានបង្កើតដោយប្រើប្រាស់គោលការណ៍ព្រមព្រៀងគ្នា និងស្របតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ ក្នុងកំរិតអតិបរមាដែលអាចធ្វើបាន ។

+ គោលបំណងទី៥

ស្ដង់ដារអនុលោមតាមការតំរូវនានានៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីរបាំងបច្ចេកទេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម9ទពទប របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ។

២. ស្លាកសញ្ញាបដ្ឋានកម្ពុជា

ស្លាកវិញ្ញាបនបត្រផលិតផល
Product Certification mark 
ស្លាកវិញ្ញាបនបត្រប្រព័ន្ធ
Systems Certification mark 

ស្លាក គុណភាព ឬ សិវត្ថិភាព សម្រាប់ចំណីអាហារ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ ។ល។
Product Quality or Safety Mark (for Food, Commodity etc.)

ស្លាក ប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាព
Quality Management System (QMS) Mark

ស្លាក សុវត្ថិភាព សម្រាប់ឧបករណ៍ អគ្គិសនី និង អេឡិកត្រូនិក ម៉ាស៊ីន ។ល។
Product Safety Mark for Electrical and Electronic Equipment,
commodity, machinery etc.)

ស្លាក ប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន
Environment Management System (EMS) Mark

ស្លាក ការចុះបញ្ជីផលិតផល
Product Registration Mark

Hazard Analyses Critical Control  Point ( HACCP) Mark
 Specimen of Mark

ស្លាក គុណភាព ឬ សុវត្ថិភាព
Quality or Safety mark size

ស្លាក សុវត្ថិភាព
Safety mark size

៣-បញ្ជីរាយនាមនៃបទដ្ឋាន ឬ ស្តង់ដាកម្ពុជា (List of Cambodian Standards)

Standard number  Description
 1  CS 001: 2000  General Rules For A Model Third-Party Certification System for Products
 2  CS 002:2000  Labelling of Food Products
 3  CS 003:2002  Sulphuric acid and oleum
 4  CS 004:2005  Vinegar
 5  CS 005:2005  Fish sauce
 6  CS 006:2003  Incandescent Lamps
 7  CS 007: 2003  Method of measurement of lamp cap temperature rise
 8  CS 008:2003  Fluorescent Lamps
 9  CS 009:2005  Bottled Drinking Water
 10  CS 010:2003  Safety of household  and similar electrical appliances-  Part 1: General requirements.
 11  CS 011:2003  Safety of household and similar electrical appliances- Part 2: Particular requirements for appliances for skin or hair care.
 12  CS 012:2003  Safety of household and similar electrical appliances- Part 2-15 : Particular requirements for heating liquids.
 13  CS 013:2003  Safety of household and similar electrical appliances- Part 2-13 : Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances.
 14  CS 014:2003  Safety of household and similar electrical appliances-Part 2-3: Particular requirements for appliances for electric irons.
 15  CS 015:2003  Safety of household and similar electrical appliances-Part 2-1: Particular requirements for kitchen machines.
 16  CS 016:2003  Safety of household and similar electrical appliances-Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens.
 17  CS 017:2003  Plug and socket-outlets for household and similar purposes -Part 1: General requirements.
18  CS 018:2003  Safety of household and similar electrical appliances –Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water suction  cleaning appliances.
 19  CS019:2003  Safety of household and similar electrical appliances –Part 2-7 :  Particular requirements for washing machines.
 20  CS 020:2003  Safety of household and similar electrical appliances – Part 2-4: Particular requirements for spin extractors.
 21  CS 021:2003  Safety of household and similar electrical appliances- Part 2-24 : Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers.
 22  CS 022:2003  Safety of household and similar electrical appliance- Part 2-28 : Particular requirements for sewing machines.
 23  CS 023:2003  Safety of household and similar electrical appliance- Part2-45: particular requirements for portable heating tools and similar appliances.
 24  CS 024:2003  Polyvinyl chloride insulated cables for rated voltages up to and including 450/750 V- Part 1: general Requirements.
 25  CS 25:2003  Incandescent lamps- Safety specification – Part1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes
 26  CS 026:2003  Switches of household and similar fixed-electrical installations- part 1: General requirements.
 27  CS 027:203  Self-ballasted lamps for general lighting services- Safety requirements.
 28  CS 028:2003  Safety of hand-held motor-operated electrical tools- Part 2: Particular Requirements for circular saws and circular knives.
 29  CS 029:2003  Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements.
 30  CS 030:2003  Low-voltage fuses Part1: General requirement.
 31  CS 031:2003  Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholder.
 32  CS 032:2003  Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations.
 33  CS 033:2003  Safety of household and similar electrical appliances-Part 2-8 : Particular requirements for electric savers, hair clipper and similar appliances.
 34  CS 034:203  Luminaires- Part 1: General requirements and tests.
 35  CS 035:2003  Luminaires- Part 2 : Particular requirements- Section 4: Portable general purpose luminaries
 36  CS 036:2003  Luminaires- Part 2 : Particular requirements – Section 8: Handlamps.
 37  CS 037:2003  Safety of household and similar electrical appliances- Part 2-9: Particular requirements of grills, toasters and similar portable cooking appliances.
 38  CS038:2003  Safety of household and similar electrical appliances- Part 2: Particular requirements for fixed immersions heaters.
 39  CS 039:2003  Safety of household and similar electrical appliances- Part 2: Particular requirements for portable immersions heaters.
 40  CS040:2003  Performance and construction of electric circulating fans and regulators.
 41  CS 041:2003  Luminaires- Part 2-20 : Particular requirements- Lighting chains.
 42  CS 042:2003  Safety of hand-held motor-operated electrical tools- Part 1: General  Requirement.
 43  CS 043:2003  Safety of hand-held motor-operated electrical tools- Part 2: Particular Requirements for drills.
 44  CS 044:2003  Isolating  transformers and safety isolating transformers. Requirements.
 45  CS 045:2003  Safety of household  and similar electrical appliances- Part 2: General requirements for fans.
 46  CS 046:2003  Safety of power transformers, power supply units and similar – Part 2: Particular requirements for safety isolating transformers for general use.
 47  CS 047:2003  Safety of information technology equipment.
 48  CS 048:2003  Safety of hand-held motor-operated electric tools. Part 2: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders.
 49  CS 049:2003  Safety of household and similar electrical appliances- Part 2-2:  Particular requirements for storage water heaters.
 50  CS 050:2003  Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV ( Um=1,2kV) up to 30kV ( Um= 36kV) Part 1: Cables for rated voltages of 1kV( Um=1,2kV) and 3kV ( Um=3,6 kV).
 51  CS 051:2005  Chilli Sauce.
 52  CS 0052-1:2006  13 A plugs, socket-outlets and adaptors. Specification for rewirable and non-rewirable 13 A fused plugs
 53  CS 0052-2:2006  13 A plugs, socket-outlets and adaptors. Specification for 13 A switched and unswitched socket-outlets
 54 CS 0052-3:2006  13 A plugs, socket-outlets and adaptors. Specification for adaptors
 55 CS 0052-4:2006  13 A plugs, socket-outlets and adaptors. Specification for 13A fused connection units switched and unswitched
Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក កំណត់ត្រាសិលា
កំណត់ត្រាសិលា

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: