ស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជា

ស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជា

ស្ថានទូតអូស្រ្តាលី

លេខ១៦B, វិថីរដ្ឋសភា, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855-23) 213 470
ទូរសារលេខ៖ (855-23) 213 413
សារអេឡិកត្រូនិក: australian.embassy.cambodia@ dfat.gov.au
គេហទំព័រ: www.cambodia.embassy.gov.au

ស្ថានទូតអង់គ្លេស

ផ្ទះលេខ២៧-២៩, ផ្លូវលេខ៧៥, សង្កាត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ,ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855-23) 427 124/ 428 153
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 427 125
សារអេឡិចត្រូនិក៖

គេហទំព័រ៖ ukincambodia.fco.gov.uk


ស្ថានទូតប្រ៊ុយណេ

ផ្ទះលេខ២៣៧, ផ្លូវលេខ៥១, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23)211 457, 211 458
ទូរសារលេខ៖ (855-23) 211 456
សារអេឡិកត្រូនិក៖  brunei@everyday.com.kh / Phnompenh.cambodia@mfa.gov.bn

 ស្ថានទូតចិន

 ផ្ទះលេខ១៥៦, មហាវិថីម៉ៅសេទុង, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ២៦
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855) 012 810 928, (855-23) 720 920
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 364 738
សារអេឡិកត្រូនិក៖ chinaemb_kh@mfa.gov.cn
គេហទំព័រ៖ kh.china-embassy.org / kh.chineseembassy.org

 ស្ថានទូតបារាំង

 ផ្ទះលេខ០១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ១៨
ទូរស័ព្ទលេខ៉៖  (855-23) 430 02០, (855-12) 591 209
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 430 041, 430 038
សារអេឡិកត្រូនិក៖

គេហទំព័រ៖ www.ambafrance-kh.org


 ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់

 ផ្ទះលេខ៧៦-៧៨, វិថីហ្សូសេប ប្រូស ទីតូ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ៦០
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855-23) 216 193/ 216 381, (855-12) 818 202
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 427 746
សារអេឡិកត្រូនិក៖ info@phnom-penh.diplo.de
គេហទំព័រ៖ www.phnom-penh.diplo.de

 ស្ថានទូតឥណ្ឌា

 ផ្ទះលេខ៥, វិថីចក្រី ញ៉ឺក ជូឡុង‹៤៦៦›, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855-23) 210 912/ 210 913
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 213 640, 210 914
សារអេឡិកត្រូនិក៖

គេហទំព័រ: www.indembassyphnompenh.org


 ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ី

 ផ្ទះលេខ០១, វិថីចក្រី ញ៉ឺក ជូឡុង‹៤៦៦›, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ១៩
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 217 934, 216 148
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 217 566
សារអេឡិកត្រូនិក៖ kukppenh@online.com.kh
គេហទំព័រ៖ www.kbriphnompenh.org

 ស្ថានទូតជប៉ុន

 ផ្ទះលេខ១៩៤, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ២១
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855-23) 217 161-4
ទូរសារលេខ៖ (855-23) 216 162
សារអេឡិកត្រូនិក៖ security.eojc@online.com.kh
គេហទំព័រ៖ www.kh.emb-japan.go.jp/index-e.htm

 ស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូង

 ផ្ទះលេខ៥០-៥២, ផ្លូវលេខ២១៤, សង្កាត់បឹងរាំង, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ២៤៣៣
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855-23) 211 900-3
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 219 200
សារអេឡិកត្រូនិក៖ cambodia@mofat.go.kr
គេហទំព័រ៖ khm.mofat.go.kr/eng/as/khm/main/index.jsp

 ស្ថានទូតឡាវ

 ផ្ទះលេខ១៥-១៧, មហាវិថីម៉ៅសេទុង, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ១៩
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 997 931
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 720 907
សារអេឡិកត្រូនិក៖ laoembpp@canintel.com

 ស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ី

 ផ្ទះលេខ៥, ផ្លូវលេខ២៤២, សង្កាត់ចតុមុខ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 216 176, 216 177
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 426 101
សារអេឡិកត្រូនិល៖ malppenh@kln.gov.my
គេហទំព័រ៖ www.kln.gov.my/perwakilan/phnom penh

 ស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ា

 ផ្ទះលេខ១៨១, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 213 663 / 213 664
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 213 665
សារអេឡិកត្រូនិក៖ mephnompenh@yahoo.com

 ស្ថានទូតហ្វីលីពីន

 ផ្ទះលេខ៣៣, ផ្លូវលេខ២៩៤, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ២០១៨
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 222 303, 222 304,215 145 / 215 145
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 215 143
សារអេឡិកត្រូនិក៖ phnompenhpe@ezecom.khPe.phnompenh@dfa.gov.ph

 ស្ថានទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

 ផ្ទះលេខ២១៣, មហាវិថីសម្តេចសុធារស, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 210 931
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 216 776
សារអេឡិកត្រូនិក៖ russemba@gmail.com
គេហទំព័រ៖ www.embrusscambodia.mid.ru

 ស្ថានទូតសិង្ហបូរី

 ផ្ទះលេខ១២៩, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 221 875
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 210 862 , 214 578
សារអេឡិកត្រូនិក៖ singemb_pnh@sgmfa.gov.sg
គេហទំព័រ៖ www.mfa.gov.sg/phnompenh

 ស្ថានទូតថៃ

 ផ្ទះលេខ១៩៦, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 726 306 – 10 (Auto Line)
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 726 303, (66) 0 2354 6190
សារអេឡិកត្រូនិក៖ thaipnp@mfa.go.th
គេហទំព័រ៖ www.mfa.go.th

 ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក

 ផ្ទះលេខ១, ផ្លូវលេខ៩៦, សង្កាត់វត្តភ្នំ, ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 728 000
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 728 600
គេហទំព័រ៖ http://cambodia.usembassy.gov

 ស្ថានទូតរៀតណាម

 ផ្ទះលេខ៤៣៦, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23)726 274, 726 284
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 726 495, 726 273
សារអេឡិកត្រូនិក៖

 ស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើង

 ផ្ទះលេខ៣៩, មហាវិថីសម្តេចសុរាម្រិត, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 217-013
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 217-013
សារអេឡិកត្រូនិក៖

 ស្ថានទូតប៉ូឡួញ

 ផ្ទះលេខ៧៦៧, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖ (855-23) 217 782/ 217 783
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 217 781
សារអេឡិកត្រូនិក៖ emb.pol.pp@online.com.kh

 ស្ថានទូតគុយបា

 ផ្ទះលេខ៩៦/៩៨, ផ្លូវលេខ២១៤, សង្កាត់វាលវង់, ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 213 965
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 217 428
សារអេឡិកត្រូនិក៖ embacambodia1@online.com.kh / embacambodia2@online.com.kh
គេហទំព័រ៖ www.embacuba.cubaminrex.cu

 ស្ថានទូតប៊ុលការី

 ផ្ទះលេខ២២៧/២២៩, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 217 504
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 212 792
សារអេឡិកត្រូនិក៖ bulgembpnp@online.com.kh
គេហទំព័រ៖ www.mfa.bg/phnom-penh/index.php

 ទីចាត់ការសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ដាណឺម៉ាក

 ផ្ទះលេខ៨, ផ្លូវលេខ៣៥២, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ១០០
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 987 629
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 993 065
សារអេឡិកត្រូនិក៖ phnrpk@um.dk
គេហទំព័រ៖ www.phnompenh.um.dk

 ស្ថានទូតម៉ាល់តា

 ផ្ទះលេខ១០, ផ្លូវលេខ៣៧០, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ១២៥៨
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855 23) 368 184, 212 742,  (855 12) 834 833
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 366 833
សារអេឡិកត្រូនិក៖ ordermaltacamb@online.com.kh

 ទីចាត់ការសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ស៊ុយអ៊ែត

 ផ្ទះលេខ៨, ផ្លូវលេខ៣៥២, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៦៨
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855 23) 212 259
ទូរសារលេខ៖  (855 23) 212 867
សារអេឡិកត្រូនិក:ambassaden.phnompenh@sida.se

 ស្ថានកុងស៊ុលបែលហ្ស៊ិក

 មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ ជាន់ទី៧, រុក្ខវិថីព្រះសីហនុ, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 214-024 , (855-12) 824 325
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 214-024
សារអេឡិកត្រូនិក៖ belco@online.com.kh

 ស្ថានកុងស៊ុលន័រវ៉ែស

 ផ្ទះលេខ៨, ផ្លូវ១៦៣, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 362-143, 216-232, 217-720
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 215-078
សារអេឡិចត្រូនិច៖

 ស្ថានកុងស៊ុលស្វ៊ីស

 ផ្ទះលេខ៥៣D, ផ្លូវ២៤២, សង្កាត់វាលវង់, ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ១៥២១
ទូរស័ព្ទលេខ៖  (855-23) 219 045
ទូរសារលេខ៖  (855-23) 213 375
សារអេឡិចត្រូនិច៖ swissconsulate@online.com.kh

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: