សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ល.រ

ស្ថាប័ន

ចាងហ្វាង

អាសយដ្ឋាន

រយៈពេលចេញ

ចំនួនច្បាប់

លេខទូរស័ព្ទ

រោងពុម្ព

ច្បាប់អនុញ្ញាត

Ad Weekly

កៅ វណ្ណារិន

ផ្ទះ៧៤ ផ្លូវ១៩៩ សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន

រៀងរាល់ថ្ងៃ

១០.០០០ច្បាប់

០១២ ៨០០ ១៣៥

ភ្នំពេញ

ល.៧៥-០៨ ពម.ប្រក ០១-០២-០៨

Asian Business

Drans Sebastien

ផ្ទះ១៦៤B ផ្លូវនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន

១ខែ ៤លេខ

១.០០០ច្បាប់

០១២ ៤៥៥ ១១០

ចល័ត

ល.៣៨៦-០៨ ពម.ប្រក ២១-១០-០៨

Business Advertiser News

Nirulas Mohamed

ផ្ទះ១៤ ផ្លូវ៩៣ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក

១ខែ ២លេខ

២.០០០ច្បាប់

០១១ ៩៤៥ ៤៧៧

ឥន្ទ្រីមាស

ល.៣៤៧-០៥ ពម.ប្រក ១៦-០៨-០៥

Cambodian Business

Robert Latil

ផ្ទះ១២ ផ្លូវ២៥៤ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

១ខែ ១លេខ

៣.០០០ច្បាប់

ល.០៥៨-៩៨ ពម.ប្រក ១៨-០២-៩៨

Cambodian Businee Properties

ចេង ខេង

ផ្ទះ៧៨ ផ្លូវ៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន

១ឆ្នាំ ១២លេខ

៧.០០០ច្បាប់

០២៣ ២១៣ ៦៦៦

ចល័ត

ល.២៦៩-០៧ ពម.ប្រក ១៤-០៨-០៧

Cambodia SinchewDaily

Siew NyokeChow

ផ្ទះ១0៧ABC ផ្លូវ២១៤ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា

រៀងរាល់ថ្ងៃ

៥.០០០ច្បាប់

០១២ ៧១៨ ៧១៨

ផ្ទាល់ខ្លួន

ល.២១៥-០៨ ពម.ប្រក ២៨-០៥-០៨

Cambodge Nouveau

Chuo Sinfong

ផ្ទះ៥៨ ផ្លូវ៣០២ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

១សប្តាហ៍ ៧លេខ

៥០០ច្បាប់

០១៥ ៩១១ ៩១៧

អរិយធម៌

ល.១២៦៧-៩៤ ពម.ប្រក ២៥-១១-០៤

Cambodge SoirHebdo

គង់ប្ញទ្ធី ជប

ផ្ទះ២៤BCD ផ្លូវ៣០២ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

១សប្តាហ៍ ៣លេខ

១.០០០ច្បាប់

០២៣ ៣៦២ ៦៥៤

អរិយធម៌

ល.៣៦៤-០៧ ពម.ប្រក ១៧-១០-០៧

Hotel Directory in Cambodia

យ៉ុន សុខុម

ផ្ទះ២១ ផ្លូវ២១ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន

១ខែ ៤លេខ

៥០.០០០ច្បាប់

០២៣ ៩៩៦ ១៨៧

ល.៣៥៤-០៣ ពម.ប្រក ២៨-១២-០៣

១០

How to at Cambodia

Okada Masami

ផ្ទះ១៤AEo ផ្លូវ៥១ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

១ខែ ៣លេខ

១០.០០០ច្បាប់

០២៣ ២២៤ ១៧៧

ចល័ត

ល.៦៩-០៣ ពម.ប្រក ១០-០២-០៧

១១

Interior Design Guide

ស៊ុត នីរ៉ាន់

ផ្ទះ៤០ ផ្លូវ៥៦៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក

១ខែ ១លេខ

៣.០០០ច្បាប់

០១២ ៦៨៨ ៧៦៨

ចល័ត

ល.៣៩១-០៨ ពម.ប្រក ២៨-១១-០៨

១២

Lecho Classified

តាំង គួង

ល០៤៧-០២ ពម.ប្រក ២៩-០១-០២

១៣

Leisure Cambodia

ផ្ទះ១៣៣Eo-1 ផ្លូវ១៣០ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ

១ខែ ១លេខ

៤.៥០០ច្បាប់

០១២ ៩៤៣ ៩០៧

ឥន្ទ្រីមាស

ល.២១៩-០៣ ពម.ប្រក ០១-០៧-០៣

១៤

News Briefing Cambodia (កូរ៉េ)

ថូង ផារចនា

ផ្ទះ៣៩Eo ផ្លូវ៣៧៤ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ចំការមន

១ខែ ៤លេខ

២៥០ច្បាប់

០១២ ៨៧៥ ០១១

ចល័ត

ល.៣៣៧-០៦ ពម.ប្រក ០៨-០៩-០៦

១៥

Phnom Penh and

Advertising Trading Post

Clulow Alexander

សណ្ឋាគារអន្តរជាតិអង្គរ បន្ទប់៣៨-៥០ ផ្លូវ១៤៨ សង្កាត់កណ្តាល ខណ្ឌដូនពេញ

១ខែ ១លេខ

៤.៥០០ច្បាប់

ល៣៩៩-០៤ ពម.ប្រក ០៣-១១-០៤

១៦

Phnom Penh Post

Ross Dunkley

ផ្ទះ១០A ផ្លូវ២៦៤ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

១ខែ ២លេខ

៥.០០០ច្បាប់

០២៣ ៤២៦ ៥៦៨

បាងកក

ល៧៨-០៨ ពម.ប្រក ០១-០២-០៨

១៧

Quiz Times

ហួត សម្បត្តិ

ផ្ទះ៣៦២ ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកល្អក់ ខណ្ឌទួលគោក

១ខែ ៤លេខ

២.០០០ច្បាប់

០១២ ៩៣៦ ៤៩១

GHP

ល១០៨-០៥ ពម.ប្រក ១០-០៣-០៥

១៨

The Business News Review

Bela Chandran

ផ្ទះ៥៨ ផ្លូវ៣០២ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

ល២៤៩-៩៥ ពម.ប្រក ០៣-១០-៩៥

១៩

The Cambodia Daily

Garton William Biggs

ផ្ទះ៥០ ផ្លូវ២៤០ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ

រៀងរាល់ថ្ងៃ

២.០០០ច្បាប់

០២៣ ៤២៦ ៦០២

ប្រជាជន

ល.៣០៣-៩៥ ពម.ប្រក ១២-១២-៩៥

២០

The Mekong News

Nirulas Mohamed

ផ្ទះ១៤ ផ្លូវ៩៣ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក

១ខែ ២លេខ

២.០០០ច្បាប់

០១១ ៩៤៥ ៤៧៧

ឥន្ទ្រីមាស

ល.១៨០-០៦ ពម.ប្រក ១៩-០៥-០៦

២១

The Mekong Times

Drans Sebastien

ផ្ទះ០៦ ផ្លូវ២៨៨ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន

១ខែ ៤លេខ

៤.០០០ច្បាប់

០១២ ០៥៥ ១១០

ចល័ត

ល.៤០-០៨ ពម.ប្រក ១៥-០១-០៨

២២

The Mirror

Nobert Klien

ផ្ទះ២៤៥ ផ្លូវ៤១ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន

ល.១៨០-០៦ ពម.ប្រក ១៩-០៥-០៦

២៣

The Vision

T. Mohan

ផ្ទះ១៨Eo ផ្លូវ៤១០ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន

១ខែ ១២លេខ

៣.០០០ច្បាប់

ពន្លឺពេជ្រ

ល.១២៧-៩៨ ពម.ប្រក ២២-០៥-៩៨

២៤

What and Where

មឿន ញាណ

ផ្ទះ៨៦Ez ផ្លូវ១៨៦Z សង្កាត់ទឹកល្អក់ ខណ្ឌទួលគោក

១ខែ ២លេខ

១.០០០ច្បាប់

រាជធានី

ល.៣៧៧-០៥ ពម.ប្រក ១៩-០៨-០៥

២៥

Weekly Kampuchea (កូរ៉េ)

អ៊ុន ប៊ុនណា

ផ្ទះ២២៧Cផ្លូវ៦៣ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន

១ខែ ៤លេខ

២៥០ច្បាប់

០១២ ៤៩៧ ២៤២

ចល័ត

ល.២៤៥-០៦ ពម.ប្រក ១៨-០៧-០៦

២៦

ជាតិ (បារាំង)

ម៉ា ណារីន

ល.៣២០-០៦ ពម.ប្រក ២២-០៨-០៦

២៧

ជានហ្វា (ចិន)

យូ លៀង

ផ្ទះ១១៦-១១៨ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់មនោរម ៧មករា

ប្រចាំថ្ងៃ

១.០០០ច្បាប់

០១២ ៩៥៤ ៥៧៧

សមាគមចិន

ល.៤៩-០៥ ពម.ប្រក ៣១-០១-០៥

២៨

ឌើភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ (ខ្មែរ)

Ross Dunkley

Phnom Penh Center សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

១ខែ ២លេខ

៥.០០០ច្បាប់

០២៣ ៤២៦ ៥៦៨

បាងកក

ល.៤៨៥-០៨ ពម.ប្រក ០៩-១២-០៨

២៩

ធម្មតា

11 Makoto

ផ្ទះ១៣០AE ផ្លូវ៤៧២ សង្កាត់ទួលទំពូង ខណ្ឌចំការមន

២ខែ ១លេខ

២.០០០ច្បាប់

០១២ ៥៨៦ ៩៦៧

ចល័ត

ល.៣៩០-០៦ ពម.ប្រក ២០-១១-០៦

៣០

ពាណិជ្ជកម្ម (ខ្មែឬ-ចិន)

លឹម សុផានី

ផ្ទះ២៦៥Eo ផ្លូវ១១០ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ

១សប្តាហ៍ ៧លេខ

៣.០០០ច្បាប់

០២៣ ៣៦៦ ១០១

ផ្ទាល់ខ្លួន

ល.៣៦៣-០៨ ពម.ប្រក ០៧-០៧-០៨

៣១

យុវវ័យថ្មី

ឆាយ សូវ៉ាត

ផ្ទះ១៥៥ ផ្លូវ១០៥ សង្កាត់ បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន

១ខែ ២៤លេខ

៤.០០០ច្បាប់

០២៣ ៩៩៣ ២០០

ល.៣៥៣-០៥ ពម.ប្រក ១៩-០៨-០៥

៣២

សំឡេងពលរដ្ឋខ្មែរ (ចិន)

ជា ច័ន្ទសង្ហា

ផ្ទះ៤១៤ វិថីមុនីវង្ស សង្កាត់ ទន្លបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន

១សប្តាហ៍ ២លេខ

៥.០០០ច្បាប់

០១៦ ៨១៩ ៣៩៧

មានជ័យ

ល.៣៥៤-០៣ ពម.ប្រក ១៧-១២-០៣

៣៣

អនាគត (វៀតណាម)

លុន ឈួន

ផ្ទះ៤៦៧ ផ្លូវ១៦ ភូមិប៉ប្រក់ សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌដង្កោ

០១៦ ៨២០ ៤៩៥

ល.២១៣-០៣ ពម.ប្រក ២៤-០៦-០៣

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: