ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ

ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺជាប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។   អំណាចព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានកំណត់ដើម្បីតែអង្គនៃនិមិត្តរូបទៅដល់ប្រជាជនគឺដើម្បីផ្ដល់ក្ដីស្រលាញ់ និងគោរព ។ ព្រះមហាក្សត្រក៏តំណាងអោយសន្តិភាព ស្ថេរភាព និង ភាពរុងរឿងដល់ប្រជាជនខ្មែរ ។  

ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរើស ដែលធ្វើអោយកម្ពុជាក្លាយជារាជាធិបតេយ្យមួយ ក្នុងចំណោមរាជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតមួយចំនួនតូចនៃពិភពលោក ។

ព្រះមហាក្សត្រ តាម សម័យកាល


កម្ពុជា (៦៨-១៤៣១)

១.១ នគរភ្នំ រឺ ហ្វូណន (៦៨-៦២៧)

លេខរៀង

ព្រះមហាក្សត្រ

ព្រះនាមផ្ទាល់

រជ្ជកាល

០១

ព្រះនាងសោមា ហៅតាមចិន: លាវយ៉េក (លីវយី) និងហៅតាមខ្មែរប្រពៃណី: នាងនាគ

ខាងចុងសតវត្សទី១

០២

កៅណ្ឌិន្យទី១ ហៅតាមចិន: ហ៊ុនធៀន (ហ៊ុនទៀន) និងហៅតាមខ្មែរប្រពៃណី: ព្រះថោង

៦៨ឆ្នាំបន្ទាប់-នៅខាងចុងសតវត្សទី១

០៣

មិនស្គាល់

 មិនស្គាល់

ខាងចុងសតវត្សទី២

០៤

មិនស្គាល់

ហៅតាមចិន: ហ៊ុនផានឃ័ង (ហ៊ុនប៉ានហ៊ួង)

ខាងចុងសតវត្សទី២

០៥

មិនស្គាល់

ហៅតាមចិន: ហ៊ុនផានផាន (ប៉ានប៉ាន)

ដើមសតវត្សទី៣

០៦

ស្រីមារៈ ហៅតាមចិន: ផ្វានឝ៊ឺម៉ាន (ផ្វាន់ចេម៉ាន់)

រ.២០៥-២២៥

០៧

មិនស្គាល់

ហៅតាមចិន: ផ្វានជិនឝឹង

រ.២២៥

០៨

មិនស្គាល់

ហៅតាមចិន: ផ្វានចាន (ផ្វានឆាន)

រ.២២៥-២៤០

០៩

មិនស្គាល់

ហៅតាមចិន: ផ្វានស៊ីយូន (ផ្វាន់ស៊ីយុន)

រ.២៤០-រ.២៨៧

១០

មិនស្គាល់

មិនស្គាល់

ខាងចុងសតវត្សទី៣

១១

មិនស្គាល់

ហៅតាមចិន: ធៀនឈូឆានតាន

ខាងចុងសតវត្សទី៤

១២

មិនស្គាល់

មិនស្គាល់

ខាងចុងសតវត្សទី៤

១៣

កៅណ្ឌិន្យទី២ ហៅតាមចិន: ឆៀវឆឹនជូ

មិនដឹង-៤៣៤

១៤

ស្រេន្ទ្រវរ្ម័នទី១ ហៅតាមចិន: ឈឺកលីកប៉ាម័រ (ឆេលីប៉ាម៉ូ)

៤៣៤-៤៣៥

១៥

មិនស្គាល់

មិនស្គាល់

មិនស្គាល់

១៦

មិនស្គាល់

មិនស្គាល់

មិនស្គាល់

១៧

ជ័យវរ្ម័នកៅណ្ឌិន្យ ហៅតាមចិន: ទូយ៉េកប៉ាម័រ

៤៨៤-៥១៤

១៨

រុទ្រវរ្ម័ន ហៅតាមចិន: លៀវធួកប៉ាម័រ

៥១៤-៥៥០

សង្គ្រាមនគរភ្នំចេនឡា: ៥៥០-៦២៧

១៩

សរ្វភឧមៈ

មិនស្គាល់

៥៥០-?

២០

មិនស្គាល់

មិនស្គាល់

រ.៥៥០-៦២៧

១.២ នគរចេនឡា រឺ នគរកម្ពុជា (៥៥០-៨០២)

លេខរៀង

ព្រះមហាក្សត្រ

ព្រះនាមផ្ទាល់

រជ្ជកាល

២១

ស្រុតវរ្ម័ន

មិនស្គាល់

សតវត្សទី៥-?

២២

ស្រេស្ធវរ្ម័ន

មិនស្គាល់

 ?-?

២៣

វីរវរ្ម័ន

មិនស្គាល់

 ?-៥៥០

២៤

ភវវរ្ម័នទី១ ភវវរ្ម័ន

៥៥០-៦០០

២៥

មហេន្ទ្រវរ្ម័ន ចិត្រសេនា

៦០០-៦១៦

២៦

ឦសានវរ្ម័នទី១ ឦសានវរ្ម័ន

៦១៦-៦៣៥

២៧

ភវវរ្ម័នទី២ ភវវរ្ម័ន

៦៣៩-៦៥៧

២៨

ជ័យវរ្ម័នទី១ ជ័យវរ្ម័ន

៦៥៧-៦៨១

២៩

ព្រះមហាក្សត្រី: ជ័យទេវី ជ័យទេវី

៦៨១-៧១៣

នគរចេនឡាពីរ: ចេនឡាគោក និង ចេនឡាទឹក: ៧០៦-៨០២

ចេនឡាដីគោក: ៧០៦-៨០២

៣០

ជ័យសិង្ហវរ្ម័ន

មិនស្គាល់

 ?-?

ចេនឡាទឹកលិច: ៧០៦-៨០២

៣១

បុស្ករាក្ស

មិនស្គាល់

ដើមសតវត្សទី៨-?

៣២

រាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី១ ជ័យៈ

 ?-?

ការលុកលុយរបស់ជ្វា: ៧៧៤-៨០២

៣៤

ជ័យវរ្ម័នទី១ស្ទួន

មិនស្គាល់

 ?-៧៧០ និង៧៨១ កំពុងសោយរាជ្យ-?

៣៥

មហីបតិវរ្ម័ន

មិនស្គាល់

ប្រ.?-៧៧៤ និង៧៨៧

 

១.៣ អធិរាជាណាចក្រខ្មែរ (៨០២-១៤៣១)

លេខរៀង

ព្រះមហាក្សត្រ

ព្រះនាមផ្ទាល់

រជ្ជកាល

៣៥

ជ័យវរ្ម័នទី២ ជ័យវរ្ម័ន

៨០២-៨៥០

៣៦

ជ័យវរ្ម័នទី៣ ជ័យវរធន

៨៥០-៨៧៧

៣៧

ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១ ឥន្ទ្រវរ្ម័ន

៨៧៧-៨៨៩

៣៨

យសោវរ្ម័នទី១ យសោវធ៌ន

៨៨៩-៩០០

៣៩

ហស៌វរ្ម័នទី១ ហស៌វរ្ម័ន

៩០០-៩២៥

៤០

ឦសានវរ្ម័នទី២ ឦសានវរ្ម័ន

៩២៥-៩២៨

៤១

ជ័យវរ្ម័នទី៤ ជ័យវរ្ម័ន

៩២៨-៩៤១

៤២

ហស៌វរ្ម័នទី២ ហស៌វរ្ម័ន

៩៤១-៩៤៤

៤៣

រាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី២ រាជេន្ទ្រវរ្ម័ន

៩៤៤-៩៦៨

៤៤

ជ័យវរ្ម័នទី៥ ជ័យវរ្ម័ន

៩៦៨-១០០១

៤៥

ឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី១ ឧទ័យទិត្យវរ្ម័ន

១០០២

៤៦

ជ័យវីរវរ្ម័ន ជ័យវីរវរ្ម័ន

១០០២-១០០៦

៤៧

សូរ្យវរ្ម័នទី១ សូរ្យវរ្ម័ន

១០០៦-១០៥០

៤៨

ឧទ័យទិត្យវរ្ម័នទី២ ឧទ័យទិត្យវរ្ម័ន

១០៥០-១០៦៦

៤៩

ហស៌វរ្ម័នទី៣ ហស៌វរ្ម័ន

១០៦៦-១០៨០

៥០

នឫតីន្ទ្រវរ្ម័ន នឫតីន្ទ្រវរ្ម័ន

១០៨០-១១១៣

៥១

ជ័យវរ្ម័នទី៦ ជ័យវរ្ម័ន

១០៨០-១១០៧

៥២

យុវរាជ

មិនស្គាល់

១១០៧-?

៥៣

ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី១ ធរណីន្ទ្រវរ្ម័ន

១១០៧-១១១៣

៥៤

សូរ្យវរ្ម័នទី២ សូរ្យវរ្ម័ន

១១១៣-១១៥០

៥៥

ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី២ ធរណីន្ទ្រវរ្ម័ន

១១៥០-១១៥៦

៥៦

យសោវរ្ម័នទី២ យសោវរ្ម័ន

១១៥៦-១១៦៥

៥៧

ត្រីភូវនិទិត្យវរ្ម័ន ត្រីភូវនិទិត្យវរ្ម័ន

១១៦៥-១១៧៧

ការលុកលុយរបស់ចាម: ១១៧៧-១១៨១

៥៨

ជ័យវរ្ម័នទី៧ ជ័យវរធន

១១៨១-១២១៨

៥៩

ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី២ ឥន្ទ្រវរ្ម័ន

១២១៨-១២៤៣

សៀមបានបង្កើតនៅឆ្នាំ១២៣៨កំឡុងរជ្ជកាលនៃឥន្ទ្រវរ្ម័នដោយ ពុកឃុន ស្រីឥន្ទ្រទិត្យនៅសុខោទ័យ មួយក្នុងចំណោមខេត្តខ្មែរ ។

៦០

ជ័យវរ្ម័នទី៨ ជ័យវរ្ម័ន

១២៤៣-១២៩៥

៦១

ឥន្ទ្រវរ្ម័នទី៣ ស្រីន្ទ្រវរ្ម័ន

១២៩៥-១៣០៧

៦២

ស្រីន្ទ្រជ័យវរ្ម័ន ស្រីជ័យវរ្ម័ន

១៣០៧-១៣២៧

៦៣

ជ័យវរ្ម័នទី៩ ជ័យវរ្ម័នបរមេស្វរៈ

១៣២៧-១៣៣៦

៦៤

ពញាជ័យ ពញាជ័យ រឺ តាត្រសក់ផ្អែម

១៣៣៦-១៣៤០

៦៥

និព្វានបាទ និព្វានបាទ

១៣៤០-១៣៤៦

៦៦

លំពង្សរាជា លំពង្សរាជា

១៣៤៦-១៣៥១

ការលុកលុយរបស់សៀម: ១៣៥២-១៣៥៧

៦៧

សុរិយាវង្ស សុរិយាវង្ស

១៣៥៧-១៣៦៣

៦៨

បរមរាជាទី១ បរមរាមា

១៣៦៣-១៣៧៣

៦៩

ធម្មាសោក ធម្មាសោក

១៣៧៣-១៣៩៣

ការលុកលុយរបស់សៀម: ១៣៩៣ (៥ខែ) ។

៧០

បរមរាជាទី២ ពញាយ៉ាត

១៣៩៣-១៤៦៣

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៤៣១-១៨៦៣)

២.១ សម័យចតុមុខ (១៤៣១-១៥២៥)

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ

ព្រះនាមផ្ទាល់

រជ្ជកាល

បរមរាជាទី២

ពញាយ៉ាត

១៣៩៣-១៤៦៣

នារាយណ៍រាជាទី១

នារាយណ៍រាជា

១៤៦៣-១៤៦៩

ស្រីរាជា

ស្រីរាជា

១៤៦៩-១៤៨៥

ស្រីសុរិយោទ័យ

សុរិយោទ័យ

១៤៧៥-១៤៨៥

ធម្មរាជាទី១

ធម្មរាជា

១៤៨៦-១៥០៤

ធម្មរាជាធិរាជ

ធម្មរាជាធិរាជ

១៤៤៤-១៥១២

ស្រីសុគន្ធបទ

ចៅពញាដំខាត់រាជា

១៥០៤-១៥១២

សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា: សង្គ្រាមចៅពញាចន្ទរាជា និងស្ដេចកន: ១៥១៦-១៥២៥

២.២  សម័យលង្វែក(១៥២៥-១៥៩៣)

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ

ព្រះនាមផ្ទាល់

រជ្ជកាល

ព្រះស្រីជេដ្ឋា

នាយកន រឺ កៅ

១៥១២-១៥១៦

បរមរាជាទី៣

ចៅពញាចន្ទរាជា រឺ អង្គចន្ទទី១

១៥១៦-១៥៦៦

បរមរាជាទី៤

បរមន្ទរាជា

១៥៦៦-១៥៧៦

បរមរាជាទី៥

សត្ថាទី១

១៥៧៦-១៥៩៥

ជ័យជេដ្ឋាទី១

ជ័យជេដ្ឋា

១៥៨៦-១៥៩៥

២.៣ សម័យស្រីសន្ធរ (១៥៩៤-១៦២០)

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ

ព្រះនាមផ្ទាល់

រជ្ជកាល

ព្រះរាមជើងព្រៃ (ព្រះរាម គឺជាងារស្ដេចត្រាញ់ ដែលមិនបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ)

មិនស្គាល់

១៥៩៤-១៥៩៦

បរមរាជាទី៦

ចៅពញាតន់

១៥៨៦-១៥៩៩

បរមរាជាទី៧

ចៅពញាអន

១៥៩៩-១៦០០

កែវហ៊្វាទី១

ចៅពញាញោម

១៦០០-១៦០៣

បរមរាជាទី៨

ស្រីសុរិយោពណ៌

១៦០៣-១៦១៨

២.៤ សម័យឧដុង្គ (យុគអន្ធកាលនៃកម្ពុជា ១៦២០-១៨៦៣)

ព្រះនាមសម្រាប់រាជ្យ

ព្រះនាមផ្ទាល់

រជ្ជកាល

ជ័យជេដ្ឋាទី២
ព្រះបាទសម្ដេចជ័យជេដ្ឋា

ជ័យជេដ្ឋា

១៦១៨-១៦២៨

ឧទ័យរាជាទី១
ព្រះបាទសម្ដេចឧទ័យរាជា

ឧទ័យ

១៦២៧-១៦៤២

ធម្មរាជាទី២ រឺ រាជសំភារ
ព្រះបាទសម្ដេចធម្មារាជា

ចៅពញាតូ

១៦២៩-១៦៣៤

អង្គទងរាជា

ចៅពញានូ

១៦៣៥-១៦៣៩

បទុមរាជាទី១
ព្រះបាទសម្ដេចបទុមរាជា

អង្គនន់ទី១

១៦៣៩-១៦៤១

រាមាធិបតីទី១
ព្រះបាទសម្ដេចរាមាធិបតី

ចៅពញាចន្ទ រឺ អង្គចន្ទទី២

១៦៤១-១៦៥៩

បរមរាជាទី៩
ព្រះបាទសម្ដេចបរមរាជា

អង្គសូរ

១៦៥៩-១៦៧២

បទុមរាជាទី២
ព្រះបាទសម្ដេចជ័យជេដ្ឋា

ស្រីជ័យជេដ្ឋ

១៦៧២-១៦៧៣

កែវហ៊្វាទី២
ព្រះបាទសម្ដេចកែវហ៊្វា

អង្គជីទី១

១៦៧៣-១៦៧៥

បទុមរាជាទី៣
ព្រះបាទសម្ដេចបទុមរាជា

អង្គនន់២

១៦៧៤

ជ័យជេដ្ឋាទី៣
ព្រះបាទសម្ដេចជ័យជេដ្ឋា

អង្គស៊ូ រឺ ចៅពញាសូរ

១៦៧៥-១៦៨៨, ១៦៨៨-១៦៩៥, ១៦៩៦-១៦៩៩, ១៧០០-១៧០២, និង ១៧០៣-១៧០៦

អ្នកម្នាងទៃ

ទៃ

១៦៨៨ (៣ខែ)

រាមាធិបតីទី២
ព្រះបាទសម្ដេចឧទ័យ

អង្គយ៉ង រឺ ឧទ័យរាជា

១៦៩៥-១៦៩៦

កែវហ៊្វាទី៣ជ័យជេដ្ឋា
ព្រះបាទសម្ដេចបរមរាមាធិបតី

អង្គអិមទី១

១៦៩៩-១៧០០, ១៧១០-១៧២២ និង ១៧២៩ (៧ខែ)

ធម្មរាជាទី៣
ព្រះបាទសម្ដេចធម្មរាជា

អង្គTham រឺ ជ័យជេដ្ឋា

១៧០២-១៧០៣, ១៧០៦-១៧០៩ និង ១៧៣៨-១៧៤៧

សត្ថាទី២
ព្រះបាទសម្ដេចសត្ថា

អង្គជីទី២

១៧២២-១៧២៩, ១៧២៩-១៧៣៧ និង ១៧៤៩

ធម្មរាជាទី៤
ព្រះបាទសម្ដេចធម្មរាជា

អង្គអិម២

១៧៤៧

រាមាធិបតីទី៣
ព្រះបាទសម្ដេចរាមាធិបតី

អង្គទង

១៧៤៧-១៧៤៨ និង ១៧៥៦-១៧៥៧

ស្រីជ័យជេដ្ឋា
ព្រះបាទសម្ដេចជ័យជេដ្ឋា

អង្គស្ងួន

១៧៤៩-១៧៥៥

នារាយណ៍រាជាទី២
ព្រះបាទសម្ដេចឧទ័យរាជា

ឧទ័យរាជា រឺ អង្គតន់

១៧៥៨-១៧៧៥

រាមរាជា
ព្រះបាទសម្ដេចរាមរាជា

អង្គនន់៣

១៧៧៥-១៧៧៩

នារាយណ៍រាជាទី៣
ព្រះបាទសម្ដេចនរាយណ៍រាជា

អង្គអេង

១៧៧៩-១៧៩៦

អន្តររជ្ជកាល: ១៧៩៦-១៨០៥

ចៅហ៊្វាប៉ុក

១៧៩៦-១៨០៥

ឧទ័យរាជាទី២
ព្រះបាទសម្ដេចឧទ័យរាជា

អង្គចន្ទទី៣

១៨០៦-១៨៣៤

អង្គម៉ី
សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយានីអង្គម៉ី

អង្គម៉ី

១៨៣៤-១៨៤០

ហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី
ព្រះបាទសម្ដេចហរិរក្សរាមាឥស្សរាធិបតី

អង្គដួង

១៨៤០-១៨៥៩

កម្ពុជាទំនើប (១៨៦៣-បច្ចុប្បន្ន)

៣.១ អាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជា (១៨៦៣-១៩៥៣)

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍

ព្រះនាម

ព្រះនាមផ្ទាល់

ប្រសូត្រ

រជ្ជកាល

សោយ្យទីវង្គត

នរោត្តម
ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តម

អង្គច្រលឹង រឺ អង្គវត្តី

កុម្ភៈ១៨៣៤

១៨៦០-១៩០៤

២៤មេសា១៩០៤

ស៊ីសុវត្ថិ
ព្រះបាទសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិ

ស៊ីសុវត្ថិ

៧កញ្ញា១៨៤០

១៩០៤-១៩២៧

៩សីហា១៩២៧

ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស
ព្រះបាទសម្ដេច ស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស

ស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស

២៧ធ្នូ១៨៧៥

១៩២៧-១៩៤១

២៤មេសា១៩៤១

នរោត្តម សីហនុ
ព្រះបាទសម្ដេច នរោត្តមសីហនុ

នរោត្តម សីហនុ

៣១តុលា១៩២២

២៥មេសា១៩៤១-២មីនា១៩៥៥

  ៣.២ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៥៣-១៩៧០)

ព្រះឆាយល័ក្ខណ៍

ព្រះនាម

ប្រសូត្រ

រជ្ជកាល

សោយទីវង្គត

នរោត្តម សុរាម្រិត
ព្រះបាទរាជសម្ដេចនរោត្តមសុរាម្រិត

៦មីនា១៨៩៦

៣មីនា១៩៥៥-៣មេសា១៩៦០

៣មេសា១៩៦០

 ៣.៣ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន)

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍

ព្រះនាម

ប្រសូត្រ

រជ្ជកាល

សោយទីវង្គត

នរោត្តម សីហនុ
ព្រះករុណព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ

៣១តុលា១៩២២

២៤កញ្ញា១៩៩៣-៧តុលា២០០៤

នរោត្តម សីហមុនី
ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្តមសីហមុនី

១៤ឧសភា១៩៥៣

១៤តុលា២០០៤-បច្ចុប្បន្ន

កំពុងគ្រងរាជ្យ

 

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: