ទង់សាសនា

កាលប្រវត្តិ និង ការចាប់បណ្ឌិសន្ធិ នៃ ទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា

 

គម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ១១០ ភាគ

ព្រះវិន័យបិដក ១៣ ភាគ

ព្រះសុត្តន្តបិដក ៦៤ ភាគ

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ១៤

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ១៥

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ១៦

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ១៧

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ១៨

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ១៩

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២០

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២១

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២២

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២៣

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២៤

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២៥

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២៦

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២៧

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២៨

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ២៩

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣០

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣១

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣២

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣៣

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣៤

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣៥

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣៦

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣៧

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣៨

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៣៩

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤០

ព្រះវិន័យបិដកភាគ ៤១

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤២

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤៣

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤៤

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤៥

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤៦

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤៧

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤៨

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៤៩

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥០

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥១

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥២

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥៣

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥៤

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥៥

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥៦

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥៧

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥៨

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៥៩

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦០

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦១

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦២

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦៣

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦៤

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦៥

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦៦

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦៧

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦៨

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦៩

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧០

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧១

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧២

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧៣

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧៤

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧៥

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧៦

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៧៧

ព្រះអភិធម្មបិដក ៣៣ ភាគ

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៧៨

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៧៩

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨០

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨១

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨២

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨៣

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨៤

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨៥

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨៦

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨៧

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨៨

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៨៩

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩០

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩១

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩២

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩៣

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩៤

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩៥

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩៦

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩៧

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩៨

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ៩៩

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០០

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០១

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០២

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០៣

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០៤

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០៥

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០៦

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០៧

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០៨

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១០៩

ព្រះអភិធម្មបិដកភាគ ១១០

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: