ច្បាប់

គិតត្រឹមចប់នីតិកាលទី៣ នៃរដ្ឋសភា

ល.រ

ឈ្មោះអត្ថបទច្បាប់

ឆ្នាំអនុម័

រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (និងវិសោធនកម្មចំនួន៧លើក)

១៩៩៣

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា (និងវិសោធនកម្មចំនួន៧លើក)

១៩៩៣

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតថវិការបស់ រដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ១៩៩៤

១៩៩៣

ច្បាប់ស្តីពី ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

១៩៩៣

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤

១៩៩៣

ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀង អំពី ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលបានស្រុះស្រួលគ្នា នៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៣ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសមាគម អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ

១៩៩៣

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំទឹកដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់

១៩៩៤

ច្បាប់ស្តីពី ការដាក់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឱ្យនៅក្រៅច្បាប់

១៩៩៤

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

១៩៩៤

១០

ច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១៩៩៤

១១

ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍

១៩៩៤

១២

ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១៩៩៤

១៣

ច្បាប់ស្តីពី សោធននិវត្តន៍ និង សោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ ចំពោះយោធិន នៃ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

១៩៩៤

១៤

ច្បាប់ស្តីពី ការកែតម្រូវច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤

១៩៩៤

១៥

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

១៩៩៤

១៦

ច្បាប់ស្តីពីថវិការបស់រដ្ឋសភាប្រចាំឆ្នាំ១៩៩៥

១៩៩៤

១៧

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥

១៩៩៤

១៨

ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័នលើ កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានអភិវឌ្ឍន៍ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៤ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សហគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ

១៩៩៥

១៩

ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័ន លើ កិច្ចព្រមព្រៀងឥណទាន ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៥ រវាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

១៩៩៥

២០

ច្បាប់ស្តីពី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

១៩៩៥

២១

ច្បាប់ស្តីពី សភាពាណិជ្ជកម្ម

១៩៩៥

២២

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈមេធាវី

១៩៩៥

២៣

ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័ន លើ សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និង សហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

១៩៩៥

២៤

ច្បាប់ស្តីពី របបសារព័ត៌មាន

១៩៩៥

២៥

ច្បាប់ស្តីពី ការកែតម្រូវច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រង ឆ្នាំ១៩៩៥

១៩៩៥

២៦

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិការដ្ឋសម្រាប់ឆ្នាំ១៩៩៤

១៩៩៥

២៧

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

១៩៩៥

២៨

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ

១៩៩៥

២៩

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងការពារជាតិ

១៩៩៥

៣០

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល

១៩៩៥

៣១

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល

១៩៩៥

៣២

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងយុត្តិធម៌

១៩៩៥

៣៣

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ

១៩៩៥

៣៤

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

១៩៩៥

៣៥

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើត ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

១៩៩៥

៣៦

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

១៩៩៥

៣៧

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងផែនការ

១៩៩៥

៣៨

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងព័ត៌មាន

១៩៩៥

៣៩

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

១៩៩៥

៤០

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

១៩៩៥

៤១

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

១៩៩៥

៤២

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

១៩៩៥

៤៣

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថាន

១៩៩៥

៤៤

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងធម្មការ និងសាសនា

១៩៩៥

៤៥

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ និង អតីតយុទ្ធជន

១៩៩៥

៤៦

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងទេសចរណ៍

១៩៩៥

៤៧

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និង ទូរគមនាគមន៍

១៩៩៥

៤៨

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី

១៩៩៥

៤៩

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ

១៩៩៥

៥០

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា

១៩៩៥

៥១

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើត រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

១៩៩៥

៥២

ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការការពារបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌

១៩៩៥

៥៣

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៦

១៩៩៥

៥៤

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ ធនាគារជាតិកម្ពុជា

១៩៩៦

៥៥

ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តល់សច្ចាប័ន លើ កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និង បច្ចេកទេស ចុះថ្ងៃទី១៧–០១–៩៤រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

១៩៩៦

៥៦

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសង

១៩៩៦

៥៧

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើពង្រត់ និង លក់ដូរមនុស្ស និង អំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស

១៩៩៦

៥៨

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឱសថ

១៩៩៦

៥៩

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈទូទៅ នៃ សហគ្រាសសាធារណៈ

១៩៩៦

៦០

ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ

១៩៩៦

៦១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ អនុសញ្ញា ស្តីពី តំបន់ដីសើមមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាជម្រកសត្វស្លាបទឹក

១៩៩៦

៦២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រជាជាតិ ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ

១៩៩៦

៦៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ ដើម្បីជំរុញនិងការការពារវិនិយោគ

១៩៩៦

៦៤

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ

១៩៩៦

៦៥

ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបរិស្ថាន និង ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

១៩៩៦

៦៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិក នៃ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

១៩៩៦

៦៧

ច្បាប់ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

១៩៩៦

៦៨

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៧

១៩៩៦

៦៩

ច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ

១៩៩៧

៧០

ច្បាប់ស្តីពី ការងារ

១៩៩៧

៧១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំ លើកទី១ ឆ្នាំ១៩៩៦–២០០០

១៩៩៧

៧២

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅ របស់ រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៥

១៩៩៧

៧៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគ រវាង រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក និង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

១៩៩៧

៧៤

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ សន្ធិសញ្ញា ស្តីពី តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ

១៩៩៧

៧៥

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់

១៩៩៧

៧៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និង ឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមក រវាង រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

១៩៩៧

៧៧

ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិន នៃ កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

១៩៩៧

៧៨

ច្បាប់ស្តីពី ការរំលូតកូន

១៩៩៧

៧៩

ច្បាប់ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ

១៩៩៧

៨០

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

១៩៩៧

៨១

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅ របស់ រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ១៩៩៦

១៩៩៧

៨២

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៨

១៩៩៧

៨៣

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតគណនីពិសេស របស់ រតនាគារជាតិ សម្រាប់ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

១៩៩៨

៨៤

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

១៩៩៨

៨៥

ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

១៩៩៨

៨៦

ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត លើកទី២

១៩៩៨

៨៧

ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត លើកទី៣

១៩៩៨

៨៨

ច្បាប់ស្តីពី របបហិរញ្ញវត្ថុ និង ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខេត្ត–ក្រុង

១៩៩៨

៨៩

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រង ឆ្នាំ១៩៩៩

១៩៩៨

៩០

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរ វាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សហគមន៍អឺរុប

១៩៩៩

៩១

ច្បាប់ស្តីពី ការហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនគ្រប់ប្រភេទប្រឆាំងមនុស្ស

១៩៩៩

៩២

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើត ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់

១៩៩៩

៩៣

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើត ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម

១៩៩៩

៩៤

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើត ក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង យុវនីតិសម្បទា

១៩៩៩

៩៥

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើត ក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង អធិការកិច្ច

១៩៩៩

៩៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម ឱ្យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិក នៃ ទីភ្នាក់ងារធានាការវិនិយោគពហុភាគី

១៩៩៩

៩៧

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ អនុសញ្ញា ស្តីពី ការហាមការប្រើប្រាស់ ការរក្សាទុកការផលិត និង ការផ្ទេរគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្ស និង ការបំផ្លាញគ្រាប់មីន

១៩៩៩

៩៨

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ សញ្ញាលេខ ៨៧. ៩៨. ១០០. ១០៥. ១១១ និង ១៣៨ នៃ អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ

១៩៩៩

៩៩

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាលេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ

១៩៩៩

១០០

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពី ការជម្រុញ និង ការការពារវិនិយោគ

១៩៩៩

១០១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធស្វីស ស្តីពី ការជម្រុញ និង ការការពារវិនិយោគ

១៩៩៩

១០២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្តីពី ការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ

១៩៩៩

១០៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី ស្តីពីការជម្រុញ និង ការការពារវិនិយោគ

១៩៩៩

១០៤

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញា ស្តីពី បត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ព្រះរាជាណាចក្រថៃ

១៩៩៩

១០៥

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ១៩៩៧

១៩៩៩

១០៦

ច្បាប់ស្តីពី រយៈពេល នៃ ការឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន

១៩៩៩

១០៧

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើត ក្រសួងកិច្ចការនារី និង អតីតយុទ្ធជន

១៩៩៩

១០៨

ច្បាប់ស្តីពី ការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា ៥១ នៃ ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

១៩៩៩

១០៩

ច្បាប់ស្តីពី គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

១៩៩៩

១១០

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មនៃច្បាប់ ស្តីពី វិធានពាណិជ្ជកម្ម និង បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

១៩៩៩

១១១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ ពិធីសារទី២ ធ្វើវិសោធនកម្មលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និង សហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ទីក្រុងម៉ានីល នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨

១៩៩៩

១១២

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០០

១៩៩៩

១១៣

ច្បាប់ស្តីពី សវនកម្ម នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០០

១១៤

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាព លើ ផលិតផលទំនិញ និងសេវា

២០០០

១១៥

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងពិធីសារ និង អនុស្សរណៈ នៃ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហៅកាត់ថា អាស៊ាន

២០០០

១១៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ សន្ធិសញ្ញា ស្តីពីបត្យាប័ន រវាង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

២០០០

១១៧

ច្បាប់ស្តីពី ការធានារ៉ាប់រង

២០០០

១១៨

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ១៩៩៨

២០០០

១១៩

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀង រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ស្តីពី ការជម្រុញ និង ការការពារវិនិយោគ

២០០០

១២០

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀង រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ស្តីពី ការជម្រុញ និង ការការពារវិនិយោគ

២០០០

១២១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ លើ ការធ្វើវិសោធនកម្ម ទៅលើ កិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពី គម្រោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម សម្រាប់ តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន(AFTA)

២០០០

១២២

ច្បាប់ស្តីពី ច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ ស្តីពី សវនកម្ម នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០០

១២៣

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង លើ ការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជន ក្នុង វិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត និង ជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត

២០០០

១២៤

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញា ស្តីពី ការហាមឃាត់ជាទូទៅ នៃ ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ

២០០០

១២៥

ច្បាប់ស្តីពី អគ្គិសនី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០០

១២៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ ការធានាទូទាត់ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុ ជាឱ្យសាជីវកម្មអាហរ័ណ នីហរ័ណ បច្ចេកវិទ្យាថាមពលអគ្គិសនីចិន

២០០០

១២៧

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០១

២០០០

១២៨

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ១៩៩៩

២០០០

១២៩

ច្បាប់ស្តីពី ការបងើ្កតឱ្យមាន អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ដើម្បី កាត់សេចក្តីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែល ប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាល នៃ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

២០០១

១៣០

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់

២០០១

១៣១

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់

២០០១

១៣២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ដើម្បីជំរុញនិង ការពារទៅវិញទៅមកនូវការវិនិយោគ

២០០១

១៣៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀង រវាង រដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាល នៃ រដ្ឋាភិបាល នៃ សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដើម្បីជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ

២០០១

១៣៤

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ អនុសញ្ញា ស្តីពី ដំណោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅ នឹង ការវិនិយោគរវាងបណ្តារដ្ឋ ហើយនិង បុគ្គលនៃរដ្ឋដទៃ

២០០១

១៣៥

ច្បាប់ស្តីពី ការយល់ព្រម និង ការអនុវត្តន៍ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ចែងអំពី ការទទួលស្គាល់ និង ការប្រតិបតិ្តសេចក្តីសម្រេចមជ្ឈត្តករបរទេស

២០០១

១៣៦

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង និង ការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ

២០០១

១៣៧

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀង រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង មូលនិធិ អូប៉ិច សំរាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដើម្បីការលើកទឹកចិត្តនិងការការពារវិនិយោគ

២០០១

១៣៨

ច្បាប់ ភូមិបាល

២០០១

១៣៩

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម មាត្រា៣៦ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និង មាត្រា៩១ នៃ ច្បាប់ ស្តីពី នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

២០០១

១៤០

ច្បាប់ស្តីពី ស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ

២០០១

១៤១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ

២០០១

១៤២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ ពីធីការទី៥ របស់អាស៊ាន ស្តីពី កាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងយានយន្ត

២០០១

១៤៣

ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាក ពាណិជ្ជនាម និង អំពើ នៃ ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់

២០០១

១៤៤

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅ របស់ រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០០០

២០០១

១៤៥

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០២

២០០១

១៤៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀង រវាង រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋក្រូអាស្យា ស្តីពី ការជំរុញ និង ការការពារទៅវិញទៅមក នូវ ការវិនិយោគ

២០០២

១៤៧

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋគូបា ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ

២០០២

១៤៨

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារជម្រើសពីរ ដកស្រង់ពីអនុសញ្ញាស្តីពី សិទ្ធិកុមារ អំពីការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងអំពីការជួញដូរកុមារ ការធ្វើពេស្យាកម្មកុមារ និងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាសអាភាសកុមារ

២០០២

១៤៩

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រ ស្តីពីសម្បត្តិវប្បធម៌ ដែលត្រូវគេលួចឬត្រូវគេធ្វើនីហរណកម្មខុសច្បាប់

២០០២

១៥០

ច្បាប់ស្តីពី វិស័យប្រៃសណីយ៍

២០០២

១៥១

ច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យសហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈ គណនេយ្យ

២០០២

១៥២

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអេដស៍ ( HIV/AIDS )

២០០២

១៥៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច ៥ឆ្នាំលើកទី២ ២០០១-២០០៥

២០០២

១៥៤

ច្បាប់ស្តីពី ការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៣

២០០២

១៥៥

ច្បាប់ស្តីពី ព្រៃឈើ

២០០២

១៥៦

ច្បាប់ស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ស្តីពីការងារ

២០០២

១៥៧

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

២០០២

១៥៨

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ នៃការអនុវត្តន៍កញ្ចប់ទីពីរ នៃកិច្ចសន្យាវិស័យ សេវាហិញ្ញវត្ថុ ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពី សេវាកម្ម

២០០២

១៥៩

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា២៦ នៃច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

២០០២

១៦០

ច្បាប់ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនប័ត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម

២០០២

១៦១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍និងសាធារណរដ្ឋ សង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន

២០០២

១៦២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការធ្វើឱ្យស៊ីចង្វាក់គ្នានៃការកំណត់មុខទំនិញ និងប្រព័ន្ធលេខកូដ

២០០២

១៦៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេស សម្រាប់ផលិតផលវេទយិត និងផលិតផលវេទយិតខ្ពស់

២០០២

១៦៤

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៣

២០០២

១៦៥

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបតិ្តការគយ

២០០២

១៦៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៨ ស្តីពីវិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអំពីការសម្របសម្រួលទំនិញឆ្លងកាត់

២០០២

១៦៧

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ

២០០៣

១៦៨

ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល

២០០៣

១៦៩

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០៣

១៧០

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម នៃច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ

២០០៣

១៧១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

២០០៤

១៧២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាទាក់ទងនឹងការកាត់សេចក្តីនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុង រយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

២០០៤

១៧៣

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា២ មាត្រា៣ មាត្រា៩ មាត្រា១០ មាត្រា១១ មាត្រា១៤ មាត្រា១៧ មាត្រា១៨ មាត្រា២០មាត្រា២១ មាត្រា២២ មាត្រា២៣ មាត្រា២៤ មាត្រា២៧ មាត្រា២៩មាត្រា៣១ មាត្រា៣៣ មាត្រា៣៤ មាត្រា៣៥ មាត្រា៣៦ មាត្រា៣៧ មាត្រា៣៩ មាត្រា៤០មាត្រា៤២ មាត្រា៤៣ មាត្រា៤៤ មាត្រា៤៥ មាត្រា៤៦ និង ៤៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឱ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីកាត់សេចក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើង ក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

២០០៤

១៧៤

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៤

២០០៤

១៧៥

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិ

២០០៤

១៧៦

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំព្រះបរមងារ និងព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិថ្វាយដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះរាជមហេសី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០៤

១៧៧

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

២០០៤

១៧៨

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសូងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

២០០៤

១៧៩

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី

២០០៤

១៨០

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៥

២០០៤

១៨១

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិការទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០២

២០០៥

១៨២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពី អាវុធគីមី

២០០៥

១៨៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញារវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតឡាវស្តីពីបត្យាប័ន

២០០៥

១៨៤

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០១

២០០៥

១៨៥

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពី ទំនាក់ទំនងកុងស៊ុល

២០០៥

១៨៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍

២០០៥

១៨៧

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងមូលដ្ឋានស្តីពីកម្មវិធី សហប្រតិបត្តិការលើវិស័យឧស្សាហកម្មអាស៊ាន (AICO)

២០០៥

១៨៨

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទោលស្តីពី គ្រឿងញៀនឆ្នាំ ១៩៦១

២០០៥

១៨៩

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញា ស្តីពី សារធាតុដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឆ្នាំ១៩៧១

២០០៥

១៩០

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញារបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងការចរាចរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងសារធាតុដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ប្រព័ន្ធ សរសៃប្រសាទឆ្នាំ១៩៨៨

២០០៥

១៩១

ច្បាប់ស្តីពី ស្ថិតិ

២០០៥

១៩២

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

២០០៥

១៩៣

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ

២០០៥

១៩៤

ច្បាប់ស្តីពី សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម

២០០៥

១៩៥

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ស្តីពីការមិនប្រគល់ខ្លួនជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

២០០៥

១៩៦

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

២០០៥

១៩៧

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាល ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មថាមពល អគ្គីសនីតំបន់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គ

២០០៥

១៩៨

ច្បាប់ស្តីពី បណ្ណសារ

២០០៥

១៩៩

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃ អនុសញ្ញាស្តីពីការកំណត់សម្គាល់នៃគ្រឿងផ្ទុះប្លាស្ទីកសម្រាប់ជាកម្មវត្ថុនៃការស្រាវជ្រាវរក

២០០៥

២០០

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបង្រ្កាបការដាក់គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភេរវករ

២០០៥

២០១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង

២០០៥

២០២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងការដាក់ទោសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលត្រូវការពារជាអន្តរជាតិ រួមទាំងភ្នាក់ងារការទូត

២០០៥

២០៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញា ស្តីពីការការពាររូប កាយពីសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរ

២០០៥

២០៤

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃពិធីសារស្តីពីការ បង្ក្រាបអំពើខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្តិភាពនៃទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍ដែលស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ

២០០៥

២០៥

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាសមាជិកនៃ អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍តាមដៃនសមុទ្រ

២០០៥

២០៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុញ្ញារបស់អង្កការអន្តរជាតិខាងការងារ លេខ ១៨២ ស្តីពីការហាមប្រាម និងសកម្មភាពបន្ទាន់សម្រាប់ការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារ

២០០៥

២០៧

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញារបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលមានអង្គការចាត់តាំង

២០០៥

២០៨

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារ ស្តីពីការប្រឆាំងការរត់ពន្ធជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមដែនគោគ ដែនសមុទ្រ និងដែនអាកាស ដែលបំពេញបន្ថែមលើអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្ម ឆ្លងដែនដែលមានអង្គការចាត់តាំង

២០០៥

២០៩

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពី ការលុបបំបាត់ចោលនូវការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម

២០០៥

២១០

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌស្តីពី តំបន់វិនិយោគអាស៊ាន

២០០៥

២១១

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញ និងការការពារទៅវិញទៅមក នូវការវិនិយោគរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រណែតធឺឡែន

២០០៥

២១២

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមស្តីពីការជំរុញនិងការការពារវិនិយោគ

២០០៥

២១៣

ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ

២០០៥

២១៤

ច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់

២០០៥

២១៥

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនឆ្នាំ១៩៨៥

២០០៥

២១៦

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់

២០០៥

២១៧

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៩ ស្តីពីទំនិញគ្រោះថ្នាក់

២០០៥

២១៨

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៣

២០០៥

២១៩

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពី ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី

២០០៥

២២០

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារស្តីពី ការទប់ស្កាត់ បង្រ្កាប និងដាក់ទណ្ឌកម្ម ជាពិសេសស្រ្តី និងកុមារ ដែលបំពេញបន្ថែមលើ អនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពី ការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែលមានអង្គការចាត់តាំង

២០០៥

២២១

ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៦

២០០៥

២២២

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាព ការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

២០០៦

២២៣

ច្បាប់ស្តីពីមជ្ឈត្តការផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

២០០៦

២២៤

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាកុងស៊ុលរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម

២០០៦

២២៥

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្តីពីការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់នាវា និងអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ី

២០០៦

២២៦

ច្បាប់ស្តីពីជលផល

២០០៦

២២៧

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការបំពុលផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងកាត់ព្រំដែន

២០០៦

២២៨

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តុកខូម ស្តីពីសារធាតុបំពុលសរីរាង្គមិនងាយបំបែកធាតុ

២០០៦

២២៩

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាបាសែល ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យចលនាដឹកជ្ញជូន និងការបោះបង់ចោលសំណល់គ្រោះថ្នាក់ឆ្លងដែន

២០០៦

២៣០

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី ជីវចម្រុះ

២០០៦

២៣១

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម

២០០៦

២៣២

ច្បាប់ស្តីពីផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០០៦-២០១០

២០០៦

២៣៣

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

២០០៦

២៣៤

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៣ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

២០០៦

២៣៥

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មលើមាត្រា៦៣នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ និងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់អនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យអន្តរកាល

២០០៦

២៣៦

ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

២០០៦

២៣៧

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីណូហាយដ្រូ ខបផរ៉េហ្សិន លីមីតធីត

២០០៦

២៣៨

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា២ និងមាត្រា១៥ នៃច្បាប់ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្ម

២០០៦

២៣៩

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៨នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០៦

២៤០

ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត

២០០៦

២៤១

ច្បាប់ស្តីពីឯកពន្ធភាព

២០០៦

២៤២

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលគយ

២០០៦

២៤៣

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទី២ ទី៤ ទី៧ ទី៩ ទី១១ ទី១២ ទី១៣អា ទី១៣បេ ទី១៥ ទី១៦វិសោធនកម្មមាត្រា១៧ និងពិធីសារទី១ សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមស្តីពី ការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន

២០០៦

២៤៤

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៤ និងមាត្រា៥៧ នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២០០៦

២៤៥

ច្បាប់ស្តីពី កាតព្វកិច្ចយោធា

២០០៦

២៤៦

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន

២០០៦

២៤៧

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន

២០០៦

២៤៨

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើវិសោធនកម្ម ចំនួន៤ នៃពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន

២០០៦

២៤៩

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារក្យូតូ នៃអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

២០០៦

២៥០

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធីសារ កាតាហ្សេណា ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព

២០០៦

២៥១

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

២០០៦

២៥២

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុង អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុដូប៉ាក្នុងវិស័យកីឡា

២០០៦

២៥៣

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធីសារ បន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្ម អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬទណ្ឌកម្ម

២០០៦

២៥៤

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញា ក្រុងឡាអេស្តីពីការការពារកុមារ និងសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងស្មុំកូនអន្តរប្រទេស

២០០៦

២៥៥

ច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ

២០០៦

២៥៦

ច្បាប់ ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៧

២០០៦

២៥៧

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត

២០០៦

២៥៨

ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

២០០៦

២៥៩

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ ពិធីសារទី៣ របស់ អាស៊ាន ស្តីពី ប្រភេទយានយន្ត និង បរិមាណយានយន្តផ្លូវគោក

២០០៦

២៦០

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៤ របស់ អាស៊ាន ស្តីពី តម្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់យានយន្ត

២០០៦

២៦១

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈ នៃ សហគមទូរគមនាគមន៍អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

២០០៦

២៦២

ច្បាប់ ស្តីពី ប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា

២០០៧

២៦៣

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅ របស់ រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ២០០៤

២០០៧

២៦៤

ច្បាប់ស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជា

២០០៧

២៦៥

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា៩ នៃ ច្បាប់ ស្តីពី អគ្គីសនី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០៧

២៦៦

ច្បាប់ ស្តីពី ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

២០០៧

២៦៧

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក នៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០៧

២៦៨

ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

២០០៧

២៦៩

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពី ការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រោមទឹក

២០០៧

២៧០

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគី នៃ អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី ការការពារ និង ការលើកស្ទួយភាពផ្សេងៗគ្នា នៃ វិញ្ញត្តិវប្បធម៌

២០០៧

២៧១

ច្បាប់ ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៣៩ និងមាត្រា១៤៤នៃច្បាប់ស្តីពីការងារ

២០០៧

២៧២

ច្បាប់ស្តីពីគយ

២០០៧

២៧៣

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ ការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឱ្យ (១)ក្រុមហ៊ុនឆាណា យូណាន ខបផរេសិន ហ្វរ អ៊ីនធើណេសិនណលតិចណូ អេកូណូម៉ិច ខូអុភើរេហ្សិន និង(២)ក្រុមហ៊ុនយូណាន សោអ៊ីសអេស៊ាន អេកូណូមីអ៊ែន តិចណូឡូជី អ៊ីនវេសមេន អ៊ីនដាសស្រ្ទាល

២០០៧

២៧៤

ច្បាប់ស្តីពី ការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភានីតិកាលទី៤

២០០៧

២៧៥

ច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម

២០០៧

២៧៦

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងពិធីសារឆ្នាំ១៩៧២ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មអនុសញ្ញាទោល ស្តីពី គ្រឿងញៀនឆ្នាំ១៩៦១

២០០៧

២៧៧

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង រាជ រដ្ឋាភិបាល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាន ស្តីពីការជំរុញនិងការពារវិនិយោគ

២០០៧

២៧៨

ច្បាប់ស្តីពីសម្បទាន

២០០៧

២៧៩

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ធទី៣ ទី៥ ទី១០ និងពិធីសារទី២ សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និង ក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន

២០០៧

២៨០

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន

២០០៧

២៨១

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

២០០៧

២៨២

ច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធន

២០០៧

២៨៣

ច្បាប់ស្តីពី ការអប់រំ

២០០៧

២៨៤

ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ

២០០៧

២៨៥

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌសម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន–កូរ៉េ

២០០៧

២៨៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌ និង ពិធីសារសម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន–ចិន

២០០៧

២៨៧

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៨

២០០៧

២៨៨

ច្បាប់ស្តីពី ការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០០៥

២០០៧

២៨៩

ច្បាប់ ស្តីពី អាកាសចរណ៍ស៊ីវិល នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

២០០៧

២៩០

ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភា

២០០៧

២៩១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌអាស៊ាន ស្តីពី ការដឹកជញ្ជូនពហុរូបភាព

២០០៧

២៩២

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រម លើ កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និង ការឆ្លើយតបសង្រ្គោះបន្ទាន់

២០០៧

២៩៣

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ

២០០៧

២៩៤

ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ

២០០៧

២៩៥

ច្បាប់ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព

២០០៧

២៩៦

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជប៉ុន ស្តីពីសេរីភាវូបនីយកម្មជំរុញនិងការការពារវិនិយោគ

២០០៨

២៩៧

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី១ របស់អាស៊ានស្តីពីការកំណត់ផ្លូវ និង មធ្យោបាយបំពាក់លើផ្លូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ សម្រាប់ អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌអាស៊ានស្តីពី ការសម្របសម្រួលទំនិញឆ្លងកាត់

២០០៨

២៩៨

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើធម្មនុញ្ញអាស៊ាន

២០០៨

២៩៩

ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល

២០០៨

៣០០

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ធទី៦ ទី៨ ទី១៤ និងពិធីសារទី៣ សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និង ក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ព្រះរាជាណាចក្រ ថៃឡង់ដ៍ និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពី ការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន

២០០៨

៣០១

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

២០០៨

៣០២

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ

២០០៨

៣០៣

ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

២០០៨

៣០៤

ច្បាប់ ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន សេតិកអ៊ីនធើណេសិនណល ហាយដ្រូផៅវឺ ឌីវេឡុបមេន

២០០៨

៣០៥

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ

២០០៨

៣០៦

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់ របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឳ្យក្រុមហ៊ុនផៅវឺ ស៊ីនណឺជី ខបភើរេសិន

២០០៨

ប្រភពឯកសារ៖ រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: